پیشرانش یونی با مصرف سوخت بهینه

ارائه ایده نسل جدید هواپیما

نسخه انگلیسی

Abstract

The fuel systems and type of fuel used are undoubtedly most important challenge in different fields of industry, especially on aviation. In addition to being non – renewable nature of chemical fuels, environmental pollutions produced by using chemical fuels can cause irreparable damages to the earth.  Therefor technicians and scientists are looking for a new method to fuel consumption optimization and its side effects decreasing. Using programmable modules by means of intelligent algorithms on the fuel systems is most effective novel to achieve the aforesaid target. To fuel consumption optimization in aircrafts, a new method basis on ion propulsion was employed in this study.

writer:hamed yazdanpanah

نسخه فارسی

چکيده

بی شک یکی از مهمترین چالش های موجود در حوزه های مختلف صنعت، بویژه بخش هوانوردی، سامانه های سوخت رسانی و نوع مواد مورد استفاده در این بخش می باشد. علاوه بر ماهیت تجدیدناپذیر سوخت های شیمیایی و بحث جایگزینی آنها، آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از این طریق صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. از اینرو متخصصین و کارشناسان همواره در پی یافتن روش هایی تازه برای بهینه سازی مصرف سوخت و در نتیجه کمینه شدن آثار سوء آن بوده اند. استفاده از ماژول های قابل برنامه ریزی و خصوصا بهره گیری از الگوریتم های هوشمند در سامانه سوخت رسانی موثرترین ابداعات بکار گرفته شده در این مسیر می باشند. در این مقاله سعی شده است با ارائه روشی نوین راهکاری سازنده به منظور بهینه سازی مصرف سوخت سامانه های پروازی با تکیه بر تکنیک های پیشرانش یونی ارائه گردد.

نویسنده: حامد یزدان پناه

رایگان – خرید