منطقه پروازی ( ATZ (Aerodrome Traffic Zone

منطقه پروازی فرودگاه گلبهار واقع در مشهد شهر جدید گلبهار و 35 کیلومتری  جاده مشهد – قوچان و 31/4 مایلی از فرودگاه مشهد می باشد.

 • Hours of operation : SR-SS     

 • Geographic Location : N :36. 35. 50    :059.11.31     

 • Aerodrome   Elevation : 3950 FT     

 • Runway Dimension : 1000×15 m     

 • (Runway Heading : 310 0 -130 0 (31/13     

 • Runway Surface : ASPHALT     

 •   Parallel Taxiway With 4 Exit and marked : Width:4 m     

 • Apron : Dimension: 76×56 m / Surface: Rigid     

 • Hanger : 46×36 m     

 • Rescue and Fire Fighting Facility : PORTABLE EXTINGUISHERS AVBL     

 • Navigation Facility : NIL     

 • Radio Communication Facility : VHF 123.550 MHZ     

 • Location : 31.4 nm From Mashhad Airport on Radio 310    

LOP به همراه نقشه

به وسیله تصاویر روبرو میتوانید lop فرودگاه گلبهار را مشاهده نمایید