خدمات آموزشی

آموزش خلبانی هواپیمای شخصی

شرکت آشیانه پرواز توس با توجه به رفع نیاز علاقمندان پرواز و کمبود محیط آموزشی در این حوزه اقدام به برگزاری و صدور انواع گواهینامه و مدارک پروازی در ایران می نماید.

آﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ
آموزش تئوری
مدت آموزش تئوری
نوع وسیله پرنده
آموزش پروازی
مدت آموزش پروازی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
20 ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
20 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮردار – ﺟﺎﯾﺮوﭘﻠﻦ
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
20 ﺳﺎﻋﺖ
مکالمات رادیویی
10 ﺳﺎﻋﺖ
هواپیما
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
تئوری پرواز
10 ساعت
هلیکوپتر
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
فرایندهای عملیاتی
10 ساعت
جایروپلن
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
آشنایی با وسیله پرنده مربوطه
10 ساعت
پاراموتور
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
کتاب وسیله پرنده مربوطه
10 ساعت
پاراموتور
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
جمع کل آموزش تئوری
80 ساعت
جمع کل آموزش پروازی
30 ساعت

الف ) دارﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺷﺮاﯾﻂ VFR و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواز ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

ب ) دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ UL-PPL ﺑﺎﮔﺬراﻧﺪن 40 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوازﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي داده اﺳﺖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﺮاه (ﺪون اﺧﺬ وﺟﻪ) ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوازﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﺎوﺑﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

الف) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-ppl به صورت مجازی مبلغ 30/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • جهت برگزاری امتحانات پایان دوره حضور شما در مجموعه فرودگاه گلبهار الزامی است.
  • مبلغ پرداختی فوق شامل شهریه، جزوات و ساعت پروازی مورد نیاز جهت تکمیل دوره خلبانی ul-ppl نمی باشد.

ثبت نام مجازی

ب) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-ppl به صورت حضوری مبلغ 100/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • مبلغ پرداختی فوق جهت برگزاری کلاس های تئوری، شهریه و جزوات می باشد و ساعت پروازی مورد نیاز مجزا محاسبه میگردد.

ثبت نام حضوری

آﻣﻮزش رﯾﺘﯿﻨﮓ پروار ﻧﺎوﺑﺮي
آموزش تئوری
مدت آموزش تئوری
نوع وسیله پرنده
آموزش پروازی
مدت آموزش پروازی
توضیحات
ناوبری هوائی
10 ﺳﺎﻋﺖ
هواپیما-هلیکوپتر-کایت موتوردار-جایروپلن
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(ناوبری)
20 ﺳﺎﻋﺖ
2 پرواز کامل شامل برخاست و نشست. از فرودگاه مبدا تا مقصدحداقل 100 ناتيكال مايل فاصله و غيرتكراري باشد. 2 پرواز کامل شامل برخاست و نشست. از فرودگاه مبدا تا مقصد حداقل 150 ناتيكال مايل فاصله و غير تكراري باشد.
ناوبری هوائی
هواپیما-هلیکوپتر-کایت موتوردار-جایروپلن
پرواز مستقل (ناوبری)
10 ﺳﺎﻋﺖ
جمع کل آموزش تئوری
10 ساعت
جمع کل آموزش پروازی
30 ساعت

الف ) دارندگان گواهینامه UL-PPL در صورتی که ریتینگ ناوبری را برابر الزامات این شیوه نامه انجام داده باشند میتوانند پس از دریافت ریتینگ ناوبری از اختیارات خود در پرواز بین دو یا چند فرودگاه استفاده نمایند.

الف) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش nav-rating (ریتینگ ناوبری) به صورت مجازی مبلغ 10/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • جهت برگزاری امتحانات پایان دوره حضور شما در مجموعه فرودگاه گلبهار الزامی است.
  • مبلغ پرداختی فوق شامل شهریه، جزوات و ساعت پروازی مورد نیاز جهت تکمیل دوره ریتینگ ناوبری نمی باشد.

ثبت نام مجازی

ب) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش ریتینگ ناوبری به صورت حضوری مبلغ 25/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • مبلغ پرداختی فوق جهت برگزاری کلاس های تئوری، شهریه و جزوات می باشد و ساعت پروازی مورد نیاز مجزا محاسبه میگردد.

ثبت نام حضوری

آﻣﻮزش ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
آموزش تئوری
مدت آموزش تئوری
نوع وسیله پرنده
آموزش پروازی
مدت آموزش پروازی
قوانین هوایی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
15 ﺳﺎﻋﺖ
قوانین هوایی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
15 ﺳﺎﻋﺖ
هواشناسی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮردار
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
15 ﺳﺎﻋﺖ
هواشناسی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
جایروپلن
ﭘﺮواز دو ﻓﺮﻣﺎﻧﻪ(محلی)
15 ﺳﺎﻋﺖ
مکالمات رادیویی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
هواپیما
پرواز دو فرمانه (ناوبری)
20 ساعت
مکالمات رادیویی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
هلیکوپتر
پرواز دو فرمانه (ناوبری)
20 ﺳﺎﻋﺖ
مکالمات رادیویی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
کایت موتوردار
پرواز دو فرمانه (ناوبری)
20 ﺳﺎﻋﺖ
مکالمات رادیویی پیشرفته
10 ﺳﺎﻋﺖ
جایروپلن
پرواز دو فرمانه (ناوبری)
20 ﺳﺎﻋﺖ
تئوری پرواز پیشرفته
10 ساعت
هلیکوپتر
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
تئوری پرواز پیشرفته
10 ساعت
جایروپلن
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
تئوری پرواز پیشرفته
10 ساعت
کایت موتوردار
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
تئوری پرواز پیشرفته
10 ساعت
هواپیما
پرواز مستقل (محلی)
10 ساعت
فرایندهای عملیاتی پیشرفته
10 ساعت
جایروپلن
پرواز مستقل (ناوبری)
25 ساعت
فرایندهای عملیاتی پیشرفته
10 ساعت
هلیکوپتر
پرواز مستقل (ناوبری)
25 ساعت
فرایندهای عملیاتی پیشرفته
10 ساعت
هواپیما
پرواز مستقل (ناوبری)
25 ساعت
نکات ایمنی و امنیتی حمل همراه تفریحی
10 ساعت
کایت موتوردار
پرواز مستقل (ناوبری)
25 ساعت
جمع کل آموزش تئوری
60 ساعت
جمع کل آموزش پروازی
70 ساعت
الف ) دارنده اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع وسيله پرنده اي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي داده، در شرايط VFR و با رعايت ساير الزامات اين شيوه نامه پرواز شخصي محلي يا ناوبري انجام دهد. ب ) دارندۀ اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع هواپيمايي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي استتحت نظر موسسات مجاز در شرایط VFR و سایر مقررات این شیوه نامه اقدام به حمل همراه تفریحی (در ازای  اخذ وجه و یا غیر آن) نماید.

الف) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-cpr به صورت مجازی مبلغ 20/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • جهت برگزاری امتحانات پایان دوره حضور شما در مجموعه فرودگاه گلبهار الزامی است.
  • مبلغ پرداختی فوق شامل شهریه، جزوات و ساعت پروازی مورد نیاز جهت تکمیل دوره آموزش خلبانی ul-cpr نمی باشد.

ثبت نام مجازی

ب) جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-cpr به صورت حضوری مبلغ 65/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • مبلغ پرداختی فوق جهت برگزاری کلاس های تئوری، شهریه و جزوات می باشد و ساعت پروازی مورد نیاز مجزا محاسبه میگردد.

ثبت نام حضوری

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
آموزش تئوری
مدت آموزش تئوری
نوع وسیله پرنده
آموزش پروازی
مدت آموزش پروازی
روش تدريس
6 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
دو فرمانه معلمي (محلي)
25 ﺳﺎﻋﺖ
فلسفه ارزيابي ،آزمون و آموزش هنرجو
10 ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
دو فرمانه معلمي (محلي)
25 ﺳﺎﻋﺖ
ارزيابي کارايي هنرجو
6 ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﺎﯾﺮوﭘﻠﻦ
دو فرمانه معلمي (محلي)
25 ﺳﺎﻋﺖ
توسعه برنامه آموزش
6 ﺳﺎﻋﺖ
کایت موتور دار
دو فرمانه معلمي (محلي)
25 ساعت
روند فراگيري
6 ساعت
هواپيما
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
برنامه ريزي درسي
6 ساعت
هواپيما
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
تكنيكهاي معلمي در کلاس
6 ساعت
هلیکوپتر
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
بررسي وتصحيح خطاهاي هنرجو
6 ساعت
هلیکوپتر
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
کارايي و محدوديتهاي انساني
6 ساعت
جایروپلن
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
ارائه صحت وسقم کارايي سيستمهاي هواپيما
6 ساعت
کایت موتور دار
دو فرمانه معلمی(ناوبري)
25 ساعت
جمع کل آموزش تئوری
60 ساعت
جمع کل آموزش پروازی
50 ساعت
الف ) دارنده اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع وسيله پرنده اي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي داده، در شرايط VFR و با رعايت ساير الزامات اين شيوه نامه پرواز شخصي محلي يا ناوبري انجام دهد. ب ) دارندۀ اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع هواپيمايي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي استتحت نظر موسسات مجاز در شرایط VFR و سایر مقررات این شیوه نامه اقدام به حمل همراه تفریحی (در ازای  اخذ وجه و یا غیر آن) نماید.

جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-ip به صورت حضوری مبلغ 70/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.

  • مبلغ پرداختی فوق جهت برگزاری کلاس های تئوری، شهریه و جزوات می باشد و ساعت پروازی مورد نیاز مجزا محاسبه میگردد.

ثبت نام حضوری