آموزش خلبانی موتور
هواپیما فوق سبک

آموزش خلبانی
هواپیما شخصی

شرکت آشیانه پرواز توس با توجه به رفع نیاز علاقمندان پرواز و کمبود محیط آموزشی در این حوزه اقدام به برگزاری و صدور انواع گواهینامه و مدارک پروازی در ایران می نماید.

 • حداﻗﻞ ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم.
 • ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4×3 ﻋﮑﺲ ﺑﺮ روي CD
 • دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 • دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 • ﮐﭙﯽ اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻓﻮق
 • انجامﻣﻌﺎﯾﻨﺎتﭘﺰﺷﮑﯽﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ﮐﺸﻮري ( ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ )
 • ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﭘﺮوازي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﺒﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
 • ﻣﺪت دوره آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • قابل به ذکر است جهت تکمیل فرآیند ثبت نام اینترنتی فایل های عکس پرسنلی، عکس کارت ملی و عکس فیش واریزی به تفکیک با فرمت jpg جهت بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.​
 • الف ) دارﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺷﺮاﯾﻂ VFR و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواز ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

 • ب ) دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ UL-PPL ﺑﺎﮔﺬراﻧﺪن 40 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوازﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي داده اﺳﺖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﺮاه (ﺪون اﺧﺬ وﺟﻪ) ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوازﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﺎوﺑﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • جهت ثبت نام کلاس های تئوری آموزش خلبانی ul-ppl مبلغ 30/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990104432 به نام شرکت آشیانه پرواز توس واریز و عکس فیش واریزی خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری در فرم ثبت نام آماده نمایید.
 • جهت برگزاری امتحانات پایان دوره حضور شما در مجموعه فرودگاه گلبهار الزامی است.
 • مبلغ پرداختی فوق شامل شهریه، جزوات و ساعت پروازی مورد نیاز جهت تکمیل دوره خلبانی ul-ppl نمی باشد.