خدمات فرودگاهی

خدمات آشیانه

نگهداری و پارک هواپیماهای شخصی و آموزشی در آشیانه با مساحت 22000 ft، دارای استانداردهای روز و تجهیزات ایمنی و نظارتیِ کامل. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با عقد قرارداد به‌صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه از آشیانه‌ی فرودگاه که توسط پرسنل مجرب و کارآزموده اداره می‌گردد، برای پارک هواپیماهای خود بهره‌مند گردند.

خدمات رفاهی- تفریحی

نگهداری و پارک هواپیماهای شخصی و آموزشی در آشیانه با مساحت 22000 ft، دارای استانداردهای روز و تجهیزات ایمنی و نظارتیِ کامل. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با عقد قرارداد به‌صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه از آشیانه‌ی فرودگاه که توسط پرسنل مجرب و کارآزموده اداره می‌گردد، برای پارک هواپیماهای خود بهره‌مند گردند.

خدمات سوخت رسانی

نگهداری و پارک هواپیماهای شخصی و آموزشی در آشیانه با مساحت 22000 ft، دارای استانداردهای روز و تجهیزات ایمنی و نظارتیِ کامل. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با عقد قرارداد به‌صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه از آشیانه‌ی فرودگاه که توسط پرسنل مجرب و کارآزموده اداره می‌گردد، برای پارک هواپیماهای خود بهره‌مند گردند.

خدمات ایمنی زمینی

نگهداری و پارک هواپیماهای شخصی و آموزشی در آشیانه با مساحت 22000 ft، دارای استانداردهای روز و تجهیزات ایمنی و نظارتیِ کامل. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با عقد قرارداد به‌صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه از آشیانه‌ی فرودگاه که توسط پرسنل مجرب و کارآزموده اداره می‌گردد، برای پارک هواپیماهای خود بهره‌مند گردند.

خدمات کنترل پرواز

مرکز کنترل ترافیک فرودگاه گلبهار ضمن دارا بودن تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری و تجهیزات هواشناسی مدرن، با بهره‌گیری از پرسنل باتجربه‌ی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پروازهای امن و کنترل ترافیک‌های هوایی این فرودگاه را بر عهده دارند.